புது வருட வாழ்த்துக்கள்


எல்லோருக்கும் எங்கள்

புது வருட வாழ்த்துக்கள்
உரித்தாகட்டும்!!!!!அன்பே ! உனக்காக
ஒரு சிறந்த கவிதை
எழுத நினைத்தேன்

முயற்சி செய்தேன் !
முடியவில்லை

உன்னைவிட
ஒரு சிறந்த கவிதை - எழுத
எவராளும் முடியாது

Design by Blogger Templates