அன்பே ! உனக்காக
ஒரு சிறந்த கவிதை
எழுத நினைத்தேன்

முயற்சி செய்தேன் !
முடியவில்லை

உன்னைவிட
ஒரு சிறந்த கவிதை - எழுத
எவராளும் முடியாது

0 comments:

Design by Blogger Templates